Floki

YENİ ÜRÜNLERİMİZ

Sağ
Sol

Politikalarımız

Politikalarımız

Kalite Politikası

Tüketicilerimizin beklentilerini anlayarak, bunları yerine getirirken müşteri memnuniyetini sürekli en üst seviyede tutmak,

Tüm kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak, sürekli verimlilik artışı bilinci ile çalışmak,

Finansal göstergeleri sürekli takip ederek, kar odaklı hedeflerimizi yerine getirirken daha yüksek satış hacimlerine ulaşmak,

Lezzet, Sağlık ve Güven kelimeleriyle özdeşleşen markamızı sürekli koruyacak, marka bilinirliğimizin daha da yayılması için çalışmalar yapmak,

Faaliyet alanlarımız kapsamında sürekli gerçekleştirdiğimiz öncü adımlarla sektörümüzün lider firması olmaya devam etmek,

Doğadan gelen ürünlerin geleceğini teminat altına alabilmek amacıyla doğayı koruyucu çalışmalar yapmak,

Ülkemizin geleceğini teminat altına almak amacıyla sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam etmek,

Bizi rakiplerimizden ayıran en belirgin özelliğimiz olan üstün kalitemizi sürekli olarak korumak,

Ve son olarak, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda tüm çalışanlarımızın tam katılımı ile hareket etmektir.

Ş.Aykan Sözüçetin
Genel Müdür
PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.


Çevre ve Enerji Politikası

Gıda sektöründe faaliyet gösteren PENGUEN GIDA için Çevre ve Enerji Politikası;

Doğanın insana verdiği değeri bir vazife olarak üstlenip çevrenin ve doğal kaynakların korunmasında sorumluluğunu bilerek faaliyetlerini sürdürmektedir.Bu amaçla

Penguen Gıda;

*Yükümlü olduğu yürürlükteki yasal mevzuat şartlarını yerine getirmeyi,

*Çevreyi kirletmeden doğal kaynakları koruyarak enerji performansını arttırmayı,

*Enerji ve su tasarruflarında azaltıcı tedbirler alarak sürekliliği sağlamayı,

*Ürün ve Proseslerde çevre ve enejiye etkileri göz ardı edilmeden çevre için atık azaltıcı tedbirleri öncelik saymayı,enerji verimi yüksek ürün ve ekipmanların satın alımında uygun seçimlerin yapılmasını sürekli kılmayı,

*Çevre ve Enerji bilincinin arttırılması sürdürülebilir kılınması için çalışanlarına belirlenen konular hakkında eğitimler düzenleyerek bireysel sorumluluğun arttırılmasını,

*Yasal Merciler,Çalışanlarımız,Müşteri,Taşeron ve Tedarikçilerimize uzanan zincirde herkes ile işbirliği içerisinde olarak ortak paydada buluşmak için iletişimimizi etkin ve sürekli kılarak ilgili konulara katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz.

Ş.Aykan Sözüçetin
Genel Müdür
PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.


Gıda Güvenliği Politikası

Amacımız; Bütün üretimlerimizde hammadden ve tedarikçilerimizden tüketiciye kadar oluşacak GIDA GÜVENLİĞİ ile ilgili tüm riskleri önceden belirleyip yok etmek;

Tüm çalışanlarımızın katılımı ile tehlikeler kaynağında yok edilerek sıfır gıda güvenliği riski elde etmek;

Ürün ve proseslerle ilgili projeler hazırlanırken gıda güvenliğine etkileri dikkate alınarak riskler kaynağında önlemek;

Üretimlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir gıda güvenliği riski durumunda riski en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp acilen uygulamaktır.

Bu kapsamda teknolojik gelişmeler paralelinde eğitimli ve bilinçli çalışanlarla, üretimlerimizin hijyenik koşullarda, yasalara, müşteri şartlarına, insan sağlığına uygun olarak üretileceğini, ilgili gıda mevzuatına uygun, gıda güvenliğinin garanti altına alınacağını ve sürekli iyileştirileceğini PENGUEN GIDA ailesi olarak taahhüt ederiz.

Ş.Aykan Sözüçetin
Genel Müdür
PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Gıda sektöründe yürütmekte olduğu faaliyetlerle PENGUEN GIDA lezzet,sağlık ve kalitede güven sloganıyla çıktığı lezzet yolundaki arayışında benimsediği insan değeriyle iş sağlığı ve güvenliği politikasıyla gereken kültür ve bilincin oluşturulması hedefi ve tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmektedir.Bu anlayış ve benimsemeyle kendimizi sürekli iyileştirmekte ve bu çerçevede ilerlemektedir.

Penguen Gıda;

*Tüm faaliyetlerimizde İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,

*Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına bilinçlendirmek ve eğitmek,

*Çalışanlarımızın ,Taşeronlarımızın,Tedarikçilerimizin ve Ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,

*Yürütmekte olduğumuz faaliyetler neticesinde oluşabilecek iş kazası ve melek hastalığı risklerini önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,

*Kendi risklerimizi kontrol etmek ve bu konudaki performansımızın arttırması amacıyla oluşturulan İSG Kurul toplantılarında çalışanlarımızın kendi düşünce ve beyanlarını sunabilir hale getirmek,

*İş sağlığı ve güvenliği konusunda teknolojik yatırımlar veya üretim makine,alet ekipman satın alımlarında İş sağlığı ve güvenliği önceliği dikkate alınarak yatırımların devamını sağlamak,

*Tüm süreç ve analizlerde çalışanların ve tedarikçilerin katılımı tedarikçi ve ziyaretçilerin düşünceleri alınarak sürekli iyileştirmenin sağlanması,

Bu doğrultuda firmamızda sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli iyileştirerek devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

Ş.Aykan Sözüçetin
Genel Müdür
PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.


Kalite Belgeleri
GDO Politikası

Dünya ticaretinde gıda güvenliği ve kalitesi gibi unsurların önemi gün geçtikçe artıyor ve hatta ticaret yapabilmenin ön koşulu haline geliyor.

Ülkemizin sahip olduğu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi, dış pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlayarak alınan payın yükseltilmesi bakımından izlenebilirliği ve gıda güvenliği ve kalitesini sağlamaya yönelik sistemlerin devreye sokulması artık çok daha fazla önem kazandı.

Üretilen gıda maddesi içerisinde insan sağlığına zararlı herhangi bir fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenler olmamalı. Yapılan üretim çevreye zarar vermeden ve doğal dengeyi bozmadan yapılmalı.

Gıda güvenliği açısından önlem alınması gereken ve gündemden düşmeyen iki önemli konu vardır: GDO (Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizma) ve Bitki Koruma Ürünleri Kalıntı Riskleri(Pestisit kalıntısı).

GDO Politikamız

Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkiyen en önemli etken tohumdur. İşlenecek hammaddenin kalitesi, seçim yapılan tohumdan başlamaktadır.

Bir canlı türüne başka bir canlı türünden gen aktarılması veya mevcut genetik yapıya müdahale edilmesi yoluyla doğal süreçler ile elde edilmesi mümkün olmayan yeni özellikler kazandırılmış organizmalara Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizma (GDO) denir.

GDO teknolojisi ile üretilen gıda ürünlerinin besin içeriği zenginleştirilebilir, depolama ve raf ömürleri uzatılabilir. GDO’lu ürünlerin insan sağlığına olumsuz etkileri tam olarak kanıtlanmamış olsa da; gen aktarımı yapılırken hastalık, toksisite ve alerji yapıcı olabilecek bir takım özelliklerin de başka organizmalara taşınabilme olasılığı, söz konusu endişelerin temelini oluşturmaktadır.

Yapılan araştırmalar, GDO’lu ürün kullanan ülkelerde, özellikle Amerika’da son yıllarda gıda maddelerinden kaynaklanan alerji vakalarının % 4-5 oranında arttığı, bu olumsuz durumun GDO’lu ürün kullanılmasından kaynaklandığı üzerinde durulmaktadır.

İngiltere’de ise geçen yıllar içinde %50 oranında artan soya alerjisi vakalarından, ithal edilen GD soyanın sorumlu olabileceği düşünülmektedir.

Ülkemize GDO’lu ürün girişi ve üretimi yasaktır. Ancak araştırma enstitülerinde deneme amaçlı üretim yapılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası
Penguen Gıda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası(pdf)
Başvuru formu(pdf)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ
Şirketimiz, PENGUEN GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ veri sorumlusu sıfatıyla; 5237 Sayılı
Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili
mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunmak
adına bazı kişisel verilerinizi (ad soyad, e-posta adresi, adres, cinsiyet, cep telefonu numarası da dahil
fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla elde edilmiş tüm kişisel veriler) talep etmektedir. Söz konusu
kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işbu kişisel verilerin korunması bildiriminde belirtilen amaçlar
ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla halka açık olmayan bir ortama işleyecek ve bu ortamda
muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Kişisel verileriniz, müşteri kaydınızın oluşturulmasında, kişisel müşteri profilinizin
oluşturulmasında, müşteri istatistiklerinin oluşturulmasında, faturaların düzenlenmesinde,
siparişlerinizin tarafınıza tesliminde, ticari faaliyetlerin yürütülmesinde, “sınıflandırma” çalışmalarında
ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına gerekli görülen
işlemlerde kullanılacaktır.
Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme,
kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla
işlenebilir. Toplanılan bilgiler, haberiniz ya da aksi bir talimatınız olmaksızın, üçüncü şahıslarla
kesinlikle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de
satılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Tarafınızdan edinilmiş olan kişisel veriler mevzuat hükümlerinin izin verdiği ya da zorunlu
tuttuğu kişi veya kuruluşlarla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel
kişileriyle, resmi mercilerin talepleri üzerine resmi mercilerle paylaşılabilecektir.
Ayrıca açık rızanızın olması halinde kişisel veriler ana hissedarımız, yurtiçi/yurtdışı
iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurtiçi ve
yurtdışı kuruluşlar, yurtiçi/yurtdışı bankalar, anlaşmalı olduğumuz kargo şirketi ve 3. kişilerle
paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Genel müdürlük, şubelerimiz, internet sitesi, çağrı merkezi gibi kanallarla kişisel verileriniz
yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ
Kanun’un 11. Maddesine göre kişisel veri sahibi olarak müşteriler;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını
  öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltilme, silinme, anonim hale getirme veya yok edilmesi halinde bunun üçüncü kişilere
  bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
  kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın
  giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Söz konusu haklarınızı kullanmak için Şirketimize yazılı olarak başvurabilir ve başvurunuzu aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz.

Adres: İzmir Yolu 22. km Mümin Gençoğlu Cd. Nilüfer/Bursa
Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün
içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsiz olup Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun
ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir. Başvuru
formuna … adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesine yönelik detaylı bilgiye … adresinde yayımlanmış olunan
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

E-Bülten Talebi

Lütfen geçerli E-posta adresi giriniz.

E-Bülten Talebi

E-Posta adresiniz tarafımıza ulaşmıştır.

Teşekkürler