ADAY PERSONELLERİMİZ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ 

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Şirketimiz Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Cad. No:1 16240 Nilüfer / Bursa / Türkiye adresinde mukim 0728002383600010 Mersis Numaralı Penguen Gıda Sanayi  Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.  

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI  

Şirketimize gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusuyla tarafınızdan temin edilen kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, eğitim-yetkinlik-mesleki deneyim bilgileriniz, sağlık durumu bilginiz, talep edilen işe ilişkin bilgileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, doğru ve gerektiğinde güncel olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde, aday personel olarak, sizlerle iletişim kurulması, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve genel olarak işe alım süreçlerinin yönetilmesi amacıyla Şirketimiz tarafından işlenecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ 

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz Şirket adresimizde doldurabileceğiniz iş başvuru formuyla fiziksel olarak, internet sitemiz https://www.penguen.com.tr/insan-kaynaklar-basvuru-formu/ adresinde yer alan iş başvuru formunun doldurulup iletilmesi ya da şirketimize iletmiş olduğunuz özgeçmiş (CV) ile elektronik olarak toplanmakta ve KVKK’nun 5. Maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine, kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızın gerektiği durumlarda (Örneğin iş başvurunuzun ileride boşalacak diğer pozisyonlar için de değerlendirilmesi) ise açık rızanıza dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla sadece işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Tarafınızdan edinilen kişisel veriler, aday personel olarak, sizlerle iletişim kurulması, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve genel olarak işe alım süreçlerinin yönetilmesi amaçlarının ifa edilebilmesi için KVKK’nun 8.ve 9. Maddesinde yer alan kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla resmi mercilere (Örneğin; Türkiye İş Kurumu) aktarılabilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ  

Kişisel veri sahibi olarak siz aday personellerimiz KVKK’nun 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Cad. No:1 16240 Nilüfer / Bursa / Türkiye adresine iletmek suretiyle yazılı olarak ya da https://www.penguen.com.tr/insan-kaynaklar-basvuru-formu/ web adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu kanalıyla kullanılabilirsiniz. 

Kişisel verilerin işlenmesinden önce Veri Sorumlusu Penguen Gıda Sanayi Anonim Şirketi tarafından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan ve tarafıma sunulan bilgilendirmeyi okuduğumu, anladığımı ve kişisel verilerime ilişkin olarak bilgilendirildiğimi kabul ederim.